Sr. Elizabeth Mensah @ 80 Birthday Celebration

Sr. Elizabeth Mensah @ 80 Birthday Celebration

Sr Elizabeth in action